Устав

УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ "СЦЕНА МУЗИКА"

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружение "СЦЕНА МУЗИКА", наричано по-долу в този устав само „Сдружението“, е самостоятелна, доброволна, обществена, неправителствена организация, която обединява организаторите на концерти, музикални и други културни свързани с музика събития в Република България, представяни на живо или чрез запис, излъчвани по безжичен или електронен път, или осъществяващи предаване и препредаване по кабел или прожекция на музикални или свързани с музика аудиовизуални произведения.

Чл. 2. Сдружението е с нестопанска цел, юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в частна полза, като се изгражда и осъществява своята дейност в съответствие с българските закони и този устав.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е гр. София, район Лозенец, ул. „Златен рог“ 22, ет. 10, офис 26.

Чл. 4. Сдружението се образува за неопределено време.

Чл. 5. Наименованието на Сдружението е "СЦЕНА МУЗИКА", което може да бъде изписвано и на латиница, както следва:
“MUSIC STAGE ASSOCIATION”.

Чл.6. Членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица – организатори на музикални или свързани с музика други културни изяви, както и лица използващи музика в своята дейност, които отговарят на изискванията на този устав, приемат и спазват неговите разпоредби и са приети за членове по съответния ред.

Чл. 7. За осъществяване на своите цели и дейност Сдружението може да влиза във връзки и контакти със сродни организации, организации за колективно управление на права, държавни органи, юридически и физически лица в страната и в чужбина, както и да участува в други организации в страната и в чужбина.

Чл.8. (1) Сдужението се учредява за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Пълното или съкратено име на Сдружението, седалището и адресът му, както и данни за регистрацията му и БУЛСТАТ, ще бъдат изписвани на всички документи и издания на Сдружението.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 9. Основните цели на Сдружението са:

1. Да представлява и защитава културните и икономически интереси на членовете на Сдружението пред обществото, държавните и общински органи и власти, организации за колективно упрвление на права, пред други институции, сдружения, организации, пред медиите, както и пред европейските и световни сродни организации и дружества;
2. Да повишава престижа и многообразието на представяната българска и чуждестранна музикална култура;
3. Да спомага за повишаване на качеството при организиране на различни музикални и културни събития;
4. Да следи за спазване разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);
5. Да спомага за изграждане на лоялни взаимоотношения между членовете си;
6. Да спомага за решаване на икономически въпроси от общ интерес за членовете на Сдружението;
7. Да поддържа взаимното доверие между членовете си;
8. Да спомага за създаването и развитието на комуникационна среда между потребителите и организаторите на концерти, музикални и други културни събития, показвани на живо, предавани по механичен или друг начин;
9. Да работи за създаването и развитието на бизнес модели за оптимизация и реализация на различни музикални и други културни свързани с музика събития в страната;
10. Да работи за създаване и развитие на музикалната култура на българската аудитория;
11. Да работи за издигане и налагане положителния образ на България зад граница;

Чл.10. Сдружението постига своите цели чрез основни средства и дейности като:

1. Защитава общите интереси и правата на своите членове пред държавните и общински органи, организации за колективно управление на права, обществените организации и стопански субекти, сродни организации и дружества, юридически и физически лица;
2. Установява контакти и съдействува за партньорски отношения с държавните органи, организации за колективно управление на права, стопанските субекти, обществените и сродни организации и дружества, както и с гражданите;
3. Участва в изграждането на органи за саморегулация и контрол по организирането и провеждане на музикални и други културни събития;
4. Сформира и участва в работни групи по предложения и проекти за поправка или промяна на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);
5. Дава предложение за изменение и допълнение на тарифите за авторски възнаграждения пред съответните органи и организациите за колективно управление на права според изискванията на ЗАПСП;
6. Участва в преговори и сключва споразумения според изискванията на ЗАПСП за изменение и допълнение на тарифите за авторски възнаграждения при публично изпълнение на музика;
7. Уведомява държавните и общински органи и власти за извършени нарушения от ползватели или от организации за колективно управление на права според изискванията на ЗАПСП;
8. Организира срещи, семинари, дискусии, провежда ежедневни консултации и други подобни прояви с цел информираност и квалификация на членовете си;
9. Организира и съорганизира концерти и други културни публични прояви с цел представяне и популяризиране на дейноста на своите членове;
10. Договаря, съдейства и урежда взаимоотношения в полза и от името на членове на Сдружението по процеса на организация, провеждане и приключване на публични музикални или свързани с музика събития.
11. Представя и популяризира българско музикално творчество, културните традиции и приноса им в европейската и световната култура;
12. Изразява и отстоява становища и прави предложения за нормативни актове и решения, отнасящи се до подобряване дейността на членовете си;
13. Съдействува за осъществяване на лоялни взаимоотношения между членовете си при осъществяване на дейността им;
14. Осъществява контакти и има представителни функции пред чуждестранни европейски и световни организации;
15. Координира действията в Сдружението и между членовете си, води преговори с организации за колективно упрвление на права и други сродни организации и дружества в страната и чужбина;
16. Създава консулативни органи, работни групи, съвети и други образувания за решаване на конкретни важни въпроси от дейността на Сдружението;
17. Събира и обработва техническа, икономическа, правна и друга информация във връзка с дейността на сдружението и на членовете си;
18. Осъществява и други законни дейности свързани с целите на Сдужението.

Чл. 11. (1) За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която ще е свързана с основните му цели.

(2) Предмет на свързаната стопанска дейност могат да бъдат:
1. Извършване и предоставяне на консултации, маркетингови и културни изследвания и анализи, свързани с целите на Сдружението и музикалната индустрия;
2. Изработване, публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане целите на Сдружението;
3. Организация на обучения, семинари и други, подпомагащи дейността и свързани с целите на Сдружението;
4. Организиране и планиране на концертна и друга културна дейност в и извън страната;
5. Други стопански дейности, които могат да бъдат определени като подкрепящи осъществяването на основните цели на Сдружението.

(3) Дейностите по реда на чл. 11, ал. 2 могат да бъдат осъществявани, ако допринасят реално за постигане целите на Сдружението и не водят до разпределение на печалба между членовете му.

 

III. ЧЛЕНСТВО
А. КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Чл.12. За членове на Сдружението се приемат юридически и физически лица:

(1) Членовете на Сдружението биват два вида – редовни и асоциирани.
(2) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат юридически и физически лица, общини и културни институции, които споделят мисията на Сдружението и желаят да допинесат за постигане целите му.
(3) Редовните членове се ползват от пълния набор от права и задължения по този устав.
(4) Асоциираните членове са юридически и физически лица, общини и културни институции, които участват във форумите на Сдружението и с действията си подпомагат и популяризират името и дейноста му, като имат право единствено на съвещателен глас при вземане на решение от органите на Сдружението.
Б. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.13. (1) Желаещите да членуват в Сдружението подават писмено заявление (по обрзец) до Управителния съвет, в което заявяват, че приемат настоящия устав и ще съдействуват за постигане на целите на Сдружението.

(2) Към заявлението редовните членове прилагат документи, както следва:
1. Договор за разрешаване на публично представяне и публично изпълнение на музикални и други културни произведения съгласно Закона за авторското право и сродните права(ЗАПС);
2. документ за внесен встъпителен членски внос. В случай, че кандидатът не бъде приет, внесеният членски внос подлежи на връщане.
(3) Към заявлението асоциираните членове прилагат документи, както следва:
1. документ за внесен встъпителен членски внос. В случай, че кандидатът не бъде приет, внесеният членски внос подлежи на връщане.

Чл.14. Приемането на нови членове на Сдружението става от Управителния съвет с обикновено мнозинство. За акта на приемането се информират членовете на Сдружението.

В. ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 15. (1) Всеки член на Сдружението заплаща годишен членски внос и при необходимост допълнителен членски внос.
(2) Размерът на членския внос и допълнителния членски внос, както и начините за заплащане се определят и променят от Общото събрание.

Г. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 16. (1) Членовете на Сдружението имат следните права:

1. да участвуват в заседанията на Общото събрание на Сдружението с право да участват в гласуванията с един глас;
2. да избират и да бъдат избирани в управителните и в работните органи на Сдружението;
3. да поставят на обсъждане въпроси и търсят защита по проблеми, свързани с осъществяване на дейността им.
4. да се ползуват от дейността на Сдружението;
5. да имат достъп до всички материали и данни, събирани от Сдружението и до неговата информационна система;
6. да напуснат доброволно Сдружението;
7. да се обръщат към Сдружението за съдействие при решаване на професионални проблеми;
8. да се обръщат директно с въпроси, жалби и молби до управителните и контролни органи на Сдружението;
9. да присъствaт на заседанията на управителните и контролни органи на Сдружението, когато се разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани лично с тях.
10. да предлагат свои представители за участие в органи на музикалната или медийната саморегулация, браншови и други организации.
11. да правят препоръки за приемане на нови членове на Сдружението и за изключване на членове;
12. да внасят предложения за изменение и допълнение на този устав.

Чл. 17. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват този устав и решенията на Общото събрание на Сдружението и неговите управителни органи;
2. да съдействуват за постигане целите за осъществяване на дейността на Сдружението;
3. да заплащат членския внос и при необходимост допълнителен членски внос(Чл.15, ал.1) в размера и срока определен от Общото събрание на Сдружението;
4. да не използуват по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за постигане на лични цели и/или на цели, противоречащи на неговия устав;
5. да пазят доброто име и репутацията на Сдружението и да проявяват колегиалност по отношение на членовете му.

Д. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 18. Членството в Сдружението се прекратява:

1. с доброволно напускане, чрез предоставяне на писмено заявление до Управителния съвет;
2. с изключване;
3. при смърт на физическото лице или при ликвидация на юридическото лице.

Чл. 19. (1) Член на Сдружението се изключва с решение на Общото събрание на Сдружението, прието с мнозинство от две трети на членовете му, при системно нарушаване на устава на Сдружението и на решенията на ръководните органи, при нарушение на авторски и сродни права, както и при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Чл. 20. При прекратяване на членството напусналият или изключен член не може да има претенции към имуществото на Сдружението.

IV. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Органи на управление на Сдружението са:

1. Общо събрание, като върховен колективен орган;
2. Управителен съвет, като управителен орган;
3. Председател на Управителния съвет и заместник- председатели, като представителни органи;
4. Изпълнителен директор, избиран при необходимост от Управителния съвет;

(2) Работни органи на Сдружението са контролно-експертни групи;

(3) Мандатът на всички органи на Сдружението е 5 (пет) години.

Чл.22. Работните органи на Сдружението се създават при необходимост и се закриват с решение на Управителния съвет по посочения в този Устав ред.

Чл. 23. За работата на органите на Сдружението се водят протоколи и информацията се представя по електронна поща на всички членове на Сдружението.

Б. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. Общото събрание на Сдружението е негов върховен орган и се състои от всички негови членове, приети по реда, предвиден в този устав. Всеки член има право на един глас според вида членстово в Общото събрание.

Чл.25. (1) Общото събрание на Сдружението се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Управителния съвет.

(2) Общото събрание на Сдружението може да бъде свикано на извънредно заседание:

1. от Управителния съвет;
2. по искане на най-малко една трета от членовете на Сдружението;
3. от съда по седалището на Сдружението, когато в случаите по предходната точка Управителният съвет откаже свикването или не свика извънредно заседание в месечен срок от поискването.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана по електронна поща, най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден. В поканата трябва да бъдат посочени денят, часът, дневният ред, място на провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква Общото събрание на Сдружението.
(4) В случай на неотложна необходимост Управителният съвет може да свика Общо събрание с писмена покана до всички членове на Сдружението в срок не по-кратък от 7 дни преди датата на Общото събрание. В тези случаи поканата трябва да се изпрати по начин, който удостоверява, че членовете са я получили в посочения срок.
(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен в случай, че новото предложение бъде гласувано от повече от половината присъстващи на събранието.

Чл. 26. Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. определя основните насоки на дейността на Сдружението за съответния период;
4. приема и изключва членове на Сдружението;
5. определя годишния бюджет на Сдружението;
6. приема годишния отчет за работата на Управителния съвет;
7. приема годишния отчет и баланс на Сдружението;
8. определя размера на членския внос и допълнителните вноски от членовете;
9. решава въпросите за прекратяване и преобразуването на Сдружението;
10. разрешава разпоредителни сделки с недвижими имоти – собственост на Сдружението и поемането на кредити;
11. разглежда и решава жалби от членове на Сдружението срещу решения на Управителния съвет;
12. приема дневния ред на заседанията си и избира председател на заседанието, секретар-преброител и протоколчик;
13. решава всички други въпроси относно дейността на Сдружението, следващи от настоящия устав или от закона.
14. взема решение за разпределението на имуществото след ликвидация на Сдружението между неговите членове.
15. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
16. взема решения по постъпили жалби на изключени членове на Сдружението.

Чл. 27. (1) Общото събрание на Сдружението е редовно и законно, ако присъстват лично най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужния съгласно предходното изречение брой членове, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно и редовно независимо от броя на явилите се членове.

(2) Всеки присъстващ член на Сдружението на заседание на Общото събрание може да представлява до един неприсъстващ член с писмено пълномощно. Упълномощеният член представя пълномощното при регистрацията си, което се вписва в списъка на присъстващите лица.
(3) Решенията на Общото събрание на Сдружението се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите на заседанието членове, с изключение на решенията по чл. 26, т.1 и т.9 от настоящия устав, които се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите, както и решенията, за които в този устав е определено друго мнозинство.
(4) За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, които се подписват от председателя на заседанието и от председателя на Общото събрание.

В. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28. (1) Управителният съвет е колективен изпълнителен орган на Сдружението и решава въпросите, отнасящи се до изпълнението на решенията на Общото събрание.

(2) Управителният съвет се състои от трима членове. За членове на Управителния съвет се избират физически или юридически лица – членове на Сдружението. Юридическите лица се представляват от техните представители по закон.
(3) Членовете на Управителния съвет участват в заседанията лично. Всеки член на Управителния съвет може да бъде упълномощен писмено най-много от друг член на Управителния съвет за вземане на решения по дневния ред.
(4) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
(5)Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност по реда, по който са избрани.
(6) На заседанията на Управителния съвет могат да присъстват и членове на работни групи по въпроси, които се отнасят до предмета на групата. Ако същите не са членове на Управителния съвет, то те участват в заседанията с право на съвещателен глас.

Чл. 29. (1) Управителният съвет се свиква на редовни заседания веднъж в месеца от Председателя или заместник-председателите.

(2) При необходимост Управителният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по искане най-малко на половината от членовете му.
(3) Свикването се извършва със съобщение – покана по електронен път, съдържаща деня и часа, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на Сдружението.
(4) По въпроси, които не са били включени в обявения дневен ред, могат да се вземат решения, освен ако никой от членовете на Управителния съвет не възразява срещу разглеждането и вземането на решение по допълнително включените въпроси
(5) Управителният съвет се свиква задължително на заседание, когато се провежда среща с представители на държавната власт и управление и на която ще бъдат обсъждани въпроси на взаимоотношенията между Сдружението и държавата.

Чл. 30. Управителният съвет:

1. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението;
2. организира и ръководи текущата дейност на Сдружението и осъществява оперативно ръководство на дейността на Сдружението;
3. координира дейността на работните органи на Сдружението и дава указания за тяхната работа с оглед изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
4. поддържа публичен регистър на членовете на Сдружението и негова интернет-страница;
5. подготвя организирането и провеждането на заседания на Управителния съвет и Общото събрание;
6. осигурява и се разпорежда с материалните и финансови средства на Сдружението;
7. дава съгласие за назначаване на сътрудници на Сдружението и определя длъжностните им задължения;
8. представлява Сдружението пред трети лица и държавните органи и защитава интересите на Сдружението пред тях;
9. подготвя предложения за решения на Общото събрание на Сдружението;
10. предлага на Общото събрание на Сдружението основните насоки на дейността на Сдружението;
11. предлага на Общото събрание за утвърждаване годишния бюджет на Сдружението;
12. ежегодно се отчита пред Общото събрание на Сдружението в срокове съгласно действащото законодателство;
13. определя правила за представянето на доказателства по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1;
14. създава и закрива работни органи на Сдружението;
15. решава участието на Сдружението в други сдружения, асоциации или организации, както и в други юридически лица и упълномощава Председателя да подпише необходимите документи;
16. определя представителите на Сдружението в други сдружения, асоциации, организации или други юридически лица и контролира тяхната дейност;
17. ръководи и контролира дейността на работните групи;
18. приема вътрешни правилници за дейността на Сдружението и неговите структури;
19. извършва всички други действия, които по закон или по този Устав не са изрично делегирани на други органи.

Чл.31. (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни ако всички негови членове са редовно поканени и на тях присъствуват най-малко две трети от членовете му. За присъстващи се считат и членове на Управителния съвет, които участват в заседанието дистанционно чрез телефонна връзка или чрез друг електронен способ, позволяващ участието им в заседанието.

(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъствуващите на заседанието. Решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ се взимат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема и неприсъствени решения, подписани от всички свои членове.
(4) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от Председателя, а при негово отсъствие, от заместник – председателя, водещ заседанието.

Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.32. (1) Председателят на Сдружението е орган с делегирани представителни правомощия.

(2) Управителният съвет избира от своя състав Председател и заместник-председатели.
(3) Председателят и заместник-председателите на Управителния съвет са и председател, съответно заместник-председатели на Сдружението.
Сдружението се представлява само и единствено от Председателя на Управителния съвет или специално упълномощено от него лице.
(4) Председателят:
1. сключва договори във връзка с дейността на Сдружението;
2. отчита се на редовните заседания на Управителния съвет и подготвя годишния отчет на Управителния съвет пред Общото събрание на Сдружението;
3. представлява Сдружението по време на срещи, преговори, работни групи и др. с държавни и общински и културни институции.
4. представлява Сдружението, учства в преговори и сключва споразумения според изискванията на ЗАПСП за изменение и допълнение на тарифите за авторски възнаграждения при публично изпълнение на музика;
5. изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет по реда на този Устав.

Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.33. (1) Изпълнителният директор се назначава при необходимост от Управителния съвет. Решение за освобождаване на Изпълнителния директор се взема от Управителния съвет с мнозинство от неговите членове. След сключването на трудов договор с изпълнителния директор се представя по фирменото дело на Сдружението нотариално заверен спесимен от подписа му.
(2) Изпълнителният директор:

1. организира и ръководи текущата дейност на Сдружението, съобразно разпоредбите на Устава, правилника по него, както и приетите от Общото събрание и Управителния съвет решения;
2. представлява Сдружението пред трети лица, съобразно предоставените му от Управителния съвет или лично от председателя правомощия.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 36. Имуществото на Сдружението се набира от годишния членски внос, дарения, държавни и европейски помощи, приходи от осъществяването на стопанска дейност, както и от други, допустими от законодателството източници.

Чл. 37. Разходите във връзка с дейността на Сдружението се извършват съобразно утвърдения от Общото събрание годишен бюджет.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 38. (1) Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на съда, ако дейността на Сдружението противоречи на законите на Република България, на настоящия устав или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
3. по решение на съда, ако Сдружението е обявен в несъстоятелност.
(2) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Сдружението.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. Всички неуредени в настоящия устав и в законодателството въпроси се решават от Общото събрание.

Чл. 40. Под една година се разбира една календарна година, като за първа година се счита периода от основаването на Сдружението до 31.12.2013г. Това се отнася и за мандата на управителните органи на Сдружението.

Чл. 41. Сдружението има кръгъл печат с надпис ”СЦЕНА МУЗИКА”/ MUSIC STAGE, който ще се поставя на всички документи и издания на Сдружението.